Yenilikçi Bölgesel İş Modelinin Geliştirilmesi

Doğu Marmara Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin inovasyon yönetimi kapasitesini geliştirmek üzere tasarlanan yenilikçi ekosistem modelinde öncelikle küresel trendler, bölgesel ihtiyaçlar ve potansiyellerin tespiti için literatür taraması yapılmış ve proje ortaklarının kendi ülke ve kurumlarındaki tecrübelerin derlenmesi planlanmıştır. Bölgenin mevcut durum tespiti için saha çalışmaları kapsamında bölgedeki KOBİ’lerin katılımıyla ‘’İnovasyon Yönetimi ve Yenilikçi İş Modeline Bakış Çalıştayı’’ gerçekleştirilmiştir. Çalıştaya ek olarak, bölgedeki firmalarla yapılan derinlemesine mülakatla firmaların inovasyon yönetimindeki mevcut durumu tespit edilmiştir. Elde edilen tüm veriler ışığında bölgesel yenilikçi ekosistemin oluşturulması için stratejiler geliştirilmiştir.

Eğitim Modüllerinin Oluşturulması

Bölgesel Yenilikçi İş Modeline dayalı olarak bölgede inovasyon kapasitesinin geliştirilmesi konusunda farkındalık yaratmak ve inovasyon uzmanları, inovasyon uzmanı eğitmenleri ile KOBİ çalışanları yetiştirmek için hem etkileşimli hem de çevrimiçi eğitim modülleri geliştirilmesi planlanmıştır.

Etkileşimli Eğitim Modülleri

  • İnovasyon Uzmanı Eğitimi
  • İnovasyon Uzmanı Eğitici Eğitimi
  • KOBİ’ler için İnovasyon Yönetimi Eğitimi

Çevrimiçi Eğitim Modülleri

  • İş Geliştirme için Bilişim Sistemleri
  • Dijital İş Ekosistemi

E-Platformun Geliştirilmesi

E-Platform, inovasyon yönetimi konusunda eğitim ve online öğrenme için bir yazılım aracı olarak tasarlanmıştır. Hazırlanan eğitim modüllerine ek olarak, platformda inovasyon yönetimi konusunda destekleyici dokümanların yer aldığı dijital kütüphane ve etkileşimli eğitim modülleri için kayıt ara yüzü bulunmaktadır.

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi

İlk aşamada Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Sanayi Odası’ndan 15 kişilik bir ekibe uluslararası ortaklar tarafından oluşturulan eğitim modülleriyle eğitim verilmesi hedeflenmiştir. Ardından, 15 kişilik ekibin bölgede insan kaynağı yetiştirmek için MARKASEM (Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Sürekli Eğitim Merkezi) bünyesinde bölgede eğitimler düzenlemesi planlanmıştır.